Wettelijke Vermeldingen

Letstalkabouteu.com is een platform dat is opgezet door het collectief van  de Europese Burgerruimte en dat allerhande YouTube-video’s bundelt. Het doel?  De gebruikers helpen om de instellingen, de werking en het beleid van de Europese Unie beter te begrijpen. Deze website wordt gefinancierd door de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

 1. INFORMATIE

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) beschrijven alle rechten en plichten van de gebruiker (hierna “de Gebruiker” genoemd), ongeacht of het gaat om een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid of om een rechtspersoon, al dan niet handelend in het kader van een beroepsactiviteit, als Gebruiker van de website die wordt uitgegeven door de Uitgever (hierna “de Website” genoemd).

Door de Website te gebruiken en erop te surfen, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden. In dat kader erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij, alvorens de Website te gebruiken en erop te surfen, kennis heeft genomen van alle onderstaande informatie en die informatie uitdrukkelijk aanvaardt. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de Website wordt dan ook verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze Website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. De Uitgever kan echter beslissen de Website te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal de Uitgever trachten de Gebruiker vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie.

De Website wordt regelmatig bijgewerkt door de Uitgever. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de Gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 1. DEFINITIES

2.1. Uitgever: de Uitgever van deze website is:

Website : LetstalkaboutEU.com

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Maatschappelijke zetel: 2, boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 Lille 

Contact: info@eurometropolis.eu

Telefoonnummer: +32 (0) 56 23 11 00

Verantwoordelijke uitgever: Loïc Delhuvenne, Directeur van het Agentschap van de Eurometropool

 • Webhost: deze website wordt gehost door:

AMAZON WEB SERVICES

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108-1226

VERENIGDE STATEN

http://aws.amazon.com/

 • Inhoud – Informatie:

De termen “Inhoud” of “Informatie” verwijzen naar alle elementen die via het internet op de Website worden verspreid en in het bijzonder naar informatie, foto’s, video’s, afbeeldingen, grafieken en elk(e) ander(e) element, goed of dienst.

 •  Gebruiker:

Elke handelingsbekwame persoon die de Website bezoekt om de actualiteit te raadplegen.

 •  Persoonsgegevens:

Alle informatie betreffende een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd is of geïdentificeerd kan worden aan de hand van een identificatienummer of van een of meerdere persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het telefoonnummer enz.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruiker verklaart de specificiteiten en beperkingen van een onlinedienst te aanvaarden en in het bijzonder te erkennen dat:

 • de Uitgever gebonden is door een eenvoudige middelenverbintenis;
 • hij zich bewust is van de onvoorspelbaarheden van onlineraadpleging, met name wat de reactietijd betreft;
 • het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is om alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van zijn computer en/of informaticanetwerk hem in staat stellen toegang te krijgen tot de Website;
 • hij alleen verantwoordelijk is voor zijn toegang tot het internet;
 • het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren of die via andere elektronische weg werden binnengehaald.

Daarom geeft de Uitgever geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot het surfen op de Website. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van deze dienst en voor het gebruik en de interpretatie van de op de Website bekomen documenten. Het surfen op de Website en het gebruik ervan door de Gebruiker gebeuren derhalve onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en op zijn eigen risico.

In het algemeen is de Uitgever niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die zou kunnen worden veroorzaakt door het surfen op de Website. Bij uitdrukkelijke overeenkomst en zonder dat deze opsomming als exhaustief kan worden beschouwd, wordt onder indirecte schade verstaan: elke morele of commerciële schade, winstderving, omzetverlies, verlies van bestellingen, inkomstenverlies, klantenverlies, verlies van gegevens en elke actie gericht tegen de Gebruiker en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 1. KENNISGEVING

Overeenkomstig de Franse wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, moet de Gebruiker elke inhoud die verband houdt met het verheerlijken van misdrijven tegen de menselijkheid, het aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie, geweld of het aantasten van de menselijke waardigheid ter kennis van de Website brengen.

De Gebruiker kan elk misbruik melden aan de redactie van weo.fr door contact op te nemen met de Uitgever via het vooraf ingevulde formulier op de pagina “Contact”, met vermelding van de desbetreffende passage en de redenen voor de melding.

Als de Uitgever inhoud vaststelt die in strijd is met deze AGV of van dergelijke inhoud op de hoogte wordt gesteld, kunnen we die inhoud zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk maken.

 • ­­INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De op de Website beschikbare inhoud wordt aangeleverd door de Uitgever en door YouTube.

Door de Website te bezoeken, krijgt de Gebruiker toegang tot Inhoud die door de wet beschermd is, in het bijzonder door de servicevoorwaarden van YouTube en door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (met name de auteursrecht en het merkenrecht). Het gebruik van en het surfen op de Website verleent de Gebruiker dan ook geen intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud.

Alle elementen van de Website, zoals, bij wijze van voorbeeld, de benaming, het logo, tekeningen, foto’s, animaties, downloadbare documenten en elk ander document zijn het exclusieve eigendom van de Uitgever.

Letstalkabouteu.com is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de van kracht zijnde wetgeving en in het buitenland door de van kracht zijnde internationale verdragen inzake auteursrecht.

In dat kader is elk(e) weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik of overdracht naar een andere website en/of een andere drager verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van de uitgave.

Alleen gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan.

De schending van een van de auteursrechten van het werk maakt een misdrijf van namaking uit.

 • INFORMATICA EN VRIJHEID

De door de Gebruiker meegedeelde Persoonsgegevens zijn bestemd voor de Uitgever. Ze zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden meegedeeld. De Uitgever verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van die Persoonsgegevens te respecteren en ze te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en tot wijziging van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden (“Wet inzake informatica en vrijheden”) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Persoonsgegevens worden gedurende 13 maanden bewaard wat de contactformulieren betreft en zolang u zich niet uitschrijft voor de nieuwsbrieven via de desbetreffende link.

De Uitgever herinnert eraan dat indien de Gebruiker van mening verandert en voortaan slechts bepaalde categorieën van e-mails wenst te ontvangen, hij zijn keuzes betreffende het verzenden van e-mails op elk ogenblik kan instellen door naar de Website te surfen via een link die in e-mails aanwezig zal zijn.

Met toepassing van de gewijzigde Franse wet inzake informatica en vrijheden van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beschikt de Gebruiker over een recht op inzage, wijziging, beperking, verwijdering, bezwaar, rectificatie en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door de Uitgever worden bewaard. De Uitgever kan de Gebruiker vragen om bij zijn verzoek een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart of van de identiteitskaart van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, te voegen. De Gebruiker kan de voornoemde rechten uitoefenen door een verzoek (met vermelding van het e-mailadres, de naam, de voornaam en het postadres) te richten aan de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, 2, boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 Lille  of per e-mail aan info@eurometropolis.eu.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

info@eurometropolis.eu

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Doorniksestraat 63, B 8500 Kortrijk (BELGIUM)

Tel. : 0032 56 23 11 00

www.eurometropolis.eu

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Klik op deze link voor meer info over de persoonsgegevens (website van de CNIL).

 • GEBRUIK VAN COOKIES

De Uitgever gebruikt cookies op de Website, met name om de kwaliteit ervan te verbeteren. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen tijdens het surfen op het internet.

Een cookie maakt op zich geen persoonlijke identificatie mogelijk, maar registreert informatie met betrekking tot het surfen op de Website die onmiddellijk kan worden gelezen door de servers van de Uitgever bij latere bezoeken aan de Website.

Overeenkomstig de aanbevelingen van de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi) leeft deze Website de volgende aanwijzingen na:

 • De cookie wordt alleen gebruikt om anonieme statistieken op te maken;
 • De cookie staat niet toe het surfgedrag van de gebruiker op andere websites te volgen;
 • Het IP-adres dat wordt gebruikt om de internetgebruiker te geolokaliseren, is niet nauwkeuriger dan de schaal van de stad/gemeente. De laatste twee bytes van het IP-adres worden uit onze bestanden gewist.
 • Cookies waarmee internetgebruikers en IP-adressen kunnen worden getraceerd, worden niet langer dan 13 maanden na het eerste bezoek bewaard.
 • Ruwe bezoekgegevens gekoppeld aan een username worden ook niet langer dan 13 maanden bewaard.

Voor meer informatie kan de Gebruiker de pagina “Cookiebeleid” van de Website raadplegen.

 • HYPERLINKS

De Uitgever behoudt zich het recht voor een hyperlink naar andere websites in te voegen.

De Uitgever heeft geen enkele mogelijkheid om deze websites van derden te controleren en sluit derhalve alle aansprakelijkheid en elke garantie uit, in het bijzonder met betrekking tot de aangeboden inhoud.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele onbeschikbaarheid van dergelijke websites van derden.

De Uitgever neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige andere website waartoe u via zijn Website toegang zou kunnen hebben, waarbij er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat een link naar een andere website niet impliceert dat de Uitgever enige verantwoordelijkheid opneemt betreffende de inhoud of het gebruik dat van dergelijke websites kan worden gemaakt.

 1. CONFORMITEIT MET DE OPENBARE ORDE

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten en reglementen, de goede zeden en de openbare orde na te leven

 • AUTONOMIE VAN DE BEPALINGEN VAN DE AGV

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet-toepasselijk wordt verklaard, heeft deze niet-toepasselijkheid geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen.

 • VARIA

Onderhavige AGV worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, verbinden de Uitgever en de Gebruiker zich ertoe een minnelijke schikking na te streven alvorens de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank.

Bij gebreke daarvan valt het geschil onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken, zelfs in geval van kort geding, oproeping tot vrijwaring of pluraliteit van verweerders.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email