Wat is de EU-taxonomie voor duurzame financiering?

Dit is niet nieuw: we worden momenteel geconfronteerd met een wereldwijde milieucrisis die dringende actie vereist. Iedereen doet, op zijn eigen niveau, zijn best om zijn steentje bij te dragen. Velen surfen echter ook mee op die golf om steeds meer kapitaal te vergaren … “Greenwashing” is de term die wordt gebruikt om de commerciële praktijk te benoemen waarbij vaak misleidende milieuargumenten worden gebruikt om producten te verkopen die, in de meeste gevallen, eigenlijk niet zo groen zijn.

Bovenstaande video, gemaakt door het Londense persbureau Reuters, legt op eenvoudige en beknopte wijze uit wat de Europese taxonomie precies inhoudt: toepassingsgebied, beoogde sectoren, criteria enz.

Taxonomie is de wetenschap van de classificatie. Het doel van de EU-taxonomie voor duurzame financiering, die in 2018 door de EU werd ingevoerd, bestaat erin een classificatie te maken voor zogenaamde “groene” economische activiteiten. Op basis van milieucriteria kan men nagaan of financiële investeringen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Greendeal. Geen slecht initiatief, hé?!

Er is echter een ‘maar’ … De regels voor de meeste sectoren zijn in februari 2022 in werking getreden, behalve voor gas en kernenergie – blijkbaar was niet iedereen het erover eens dat die brandstoffen moesten bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Ondanks het verzet van activisten, EU-adviseurs/deskundigen en bepaalde investeerders en landen is het nu toch gelukt: de Europese Commissie heeft die twee fossiele brandstoffen geklasseerd als duurzame energie in de groene EU-taxonomie.

Maar wat is het doel hiervan? Om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, zijn heel wat investeringen nodig. De taxonomie is dus een hefboom om private investeerders ertoe aan te zetten in “groene” fondsen te beleggen. De EU-taxonomie verbiedt uiteraard niet om te beleggen in activiteiten die niet als “groen” worden gekwalificeerd, maar definieert wel de activiteiten die als milieuvriendelijk worden beschouwd – en dat zal dus ook de “greenwashing” beperken.

De verordening betreffende de groene taxonomie is gebaseerd op 6 milieudoelstellingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, klimaatadaptatie, overgang naar een circulaire economie, bestrijding van verontreiniging, bescherming van de watervoorraden en bescherming en herstel van de biodiversiteit.

Deze nieuwe regelgeving zal in 2023 volledig van toepassing zijn. Hopelijk zal ze de Europese Unie in staat stellen om de komende jaren een duurzamere en groenere economie op te bouwen.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore